Formun Üstü


GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVLERİ ADANA POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 8 KISIM 173 KALEM MUHTELİF GIDA MALZEMELERİ SATIN ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/864147

1-İdarenin

a) Adı

:

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVLERİ ADANA POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Güzelyalı Mahellesi 81067 sokak ÇUKUROVA/ADANA

c) Telefon ve faks numarası

:

05053180140 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

ADANA POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 8 KISIM 173 KALEM MUHTELİF GIDA MALZEMELERİ SATIN ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

4 KALEM KUZU ETİ VE KUZU ETİ ÜRÜNLERİ 12 KALEM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ 7 KALEM TAVUK ETİ , TAVUK ETİ ÜRÜNLERİ VE YUMURTA 85 KALEM KURU GIDA, DONUK GIDA, KONSERVE, BAHARAT VE PİKNİK GRUBU ÜRÜNLERİ 10 KALEM PASTANE ÜRÜNLERİ 13 KALEM MEŞRUBAT ÜRÜNLERİ 39 KALEM SEBZE VE MEYVE ÜRÜNLERİ 3 KALEM EKMEK ÜRÜNLERİ olmak üzere toplam 173 kalem muhtelif gıda malzemeleri satın alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Polisevi Şube Müdürlüğü Güzelyalı Mahallesi 81067 Sokak Çukurova/ADANA İl Emniyet Müdürlüğü içerisinde yer alan Yemekhane: Döşeme Mahallesi Erdal Acet Caddesi no:17 Seyhan/ADANA Yumurtalık Tesisleri: Devrişiye Mahallesi Girne Caddesi No:14 Yumurtalık/ADANA Yüklenici firma ile sözleşmenin imzalandığı tarihten, 01.10.2024 (tesisin kapanış tarihi) tarihine kadar yukarıda açık adresi belirtilen Yumurtalık Tesislerine ürün teslimi yapacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin süresi, işe başlanıldığı tarihten itibaren 120 (Yüzyirmi) gündür. Sözleşme süresi içerisinde alımı yapılacak mallar kısımlar halinde yukarıda belirtilen adreslere teslim edilecek ve kısmi kabul yapılacaktır. İdare ihtiyaca göre günlük veya haftalık sipariş verecektir. İdarenin talebini yükleniciye ilettiği günün ertesi sabahı en geç saat 11:00 ?e kadar mal teslim edilecek olup bu süre içerisinde gerçekleştirilmeyen teslimatlarda gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen/bitirilmeyen kısmın bedelinin %2 (yüzde iki) oranında gecikme cezası uygulanacaktır. Ayrıca şartnameye uygun olmayıp değiştirilmesi istenen ürün aynı gün, en kısa sürede (İdareyi mağdur etmemek adına) yenisi ile değiştirilecek, değiştirilmediği takdirde İdare mağduriyetini gidermek ve hizmetini aksatmamak adına başka bir yerden ürünü satın alarak fatura bedelini yükleniciye ödetebilecektir. Teslimat talep edildikçe partiler halinde yapılacaktır. Yüklenici firma talep edilen ürünleri gösterilecek depoya kadar taşıyarak teslim etmekle yükümüdür. Taşıma esnasında oluşacak her türlü zarardan yüklenici firma sorumlu olup hasarı gidermek ile yükümlüdür .

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan 3 (üç) iş günü içerisinde işe başlanılacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

31.07.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ADANA POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÜZELYALI MAHELLESİ 81067 SOKAK NO:1 ÇUKUROVA/ADANA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
İşletme Kayıt Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Bulunduğu ilin Ticaret Odası'na kayıtlı olduğunu gösterir belge


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Formun Altı

#ilangovtr Basın No ILN02057475