• USD 32,84
  • EUR 35,23
  • ALTIN 2.444,06
  • BİST100
  • BTC 66.547

Adanahabermerkezi.com Veri Politikası

Adanahabermerkezi.com; yasal mevzuatlar çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda web sitemizde (www.adanahabermerkezi.com) aşağıda belirtilen hususları uygulamaktadır.

Adanahabermerkezi.com, faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak adına, müşteriler ve internet sitesi gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden temin edebildiği kişisel verileri, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.

Kişisel veriler Adanahabermerkezi.com gazetesinin; firma faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülmesi, yasal ve idari yükümlülükler kapsamında Adanahabermerkezi.com’un yürütmekte sorumlu olduğu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, veri sahibinin mevzuattaki veya Adanahabermerkezi.com bünyesince kabul gören kural ve politikalardaki değişiklikler hususunda aydınlatılması, meşru menfaatlerin korunması, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ile birlikte, anket ve oylamalar ile veri sahiplerinin görüşünün alınması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, Adanahabermerkezi.coma ait veya Adanahabermerkezi.com tarafından kullanılan elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması ve ilgili değerlendirmelerin yapılması suretiyle gerekli önlemlerin alınması, Adanahabermerkezi.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması amacıyla işlenmektedir.

Adanahabermerkezi.com web sitesi üzerinden, yalnızca ürün, hizmet, talep ve şikâyet başvuruları için müşteri bilgileri alınmaktadır.

Adanahabermerkezi.com, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Adanahabermerkezi.com, web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen bağlantıların güvenlik ve gizliliğinden sorumlu değildir. Bu sitelere giriş sonucu karşılaşılabilecek maddi veya manevi kayıplarda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Adanahabermerkezi.com web sitesi üzerinden ürün ve hizmet satışı/başvurusu için talep edilen veya Adanahabermerkezi.com sisteminde var olan ve müşterilere ait her türlü kişisel bilgi, müşteri onayı olmadan 3. Kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır. Yalnızca müşteri bilgilerine erişme yetkisi bulunan yasal kurumlar ve yetkililer ile talep edilmesi durumunda müşteri bilgileri paylaşılabilecektir.

Müşterilerimizin web sitesi üzerinden girmiş oldukları bilgilere 3. kişilerin erişimi engellenmiştir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Adanahabermerkezi.com sistem ve internet alt yapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVKK’nın 7. maddesi uyarınca Adanahabermerkezi.com tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Adanahabermerkezi.com, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların Adanahabermerkezi.com’un gizlilik standartlarına ve şartlarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır. Adanahabermerkezi.com, sözleşme düzenlediği veri işleyenlerin bilgi güvenliğine en az kendisi kadar önem verdiklerinden ve müşterek sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerinden emin olmakta ve bunu sözleşmesel olarak da güvenceye almaktadır .Veri işleyenler, mevzuattaki tanım ile paralel olarak yalnız Adanahabermerkezi.com’un talimatları doğrultusunda, Adanahabermerkezi.com ile akdedilmiş sözleşme çerçevesinde kalmak suretiyle ve mevzuata uygun olarak kişisel verileri işler.

Adanahabermerkezi.com web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen linklerin güvenlik ve gizliliği Adanahabermerkezi.com sorumluluğu altında bulunmamaktadır. Bu sitelerde karşılaşılabilecek maddi/manevi kayıplardan Adanahabermerkezi.com sorumluluk üstlenemez.

Adanahabermerkezi.com web sitesinde bulunan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Adanahabermerkezi.com azetesine aittir. Adanahabermerkezi.com web sitesinde yer alan üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Adanahabermerkezi.com’da saklıdır.

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri Adanahabermerkezi.com üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

i.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi.Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii.Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler,  Adanahabermerkezi.com tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Bu talepler, KVKK Veri Sahibi Talep Formu’nu başvuru esnasında doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; Adanahabermerkezi.com yayın merkezinden (Kocavezir Mah. Saydam Cad. Televi İş Merkezi No: 4 / 23 Seyhan /ADANA) bizzat başvuru yaparak, kimlik tespit edici belgeler ile bizzat elden teslim edilerek, noter kanalıyla söz konusu adrese gönderilerek veya [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilecektir.

Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Adanahabermerkezi.com ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.

Adanahabermerkezi.com web sitesine müşterilerimizin/ziyaretçilerimizin giriş yapması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, Adanahabermerkezi.com bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.