T.C.
ADANA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.53770328-2019/561-Ceza Dava Dosyası
İ LA N

1-Sanık hakkında, müştekiye karşı TCK’nın 106/2-c Madde ve fıkralarında düzenlenen birden fazla kimse ile birlikte tehdit suçundanaçılan kamu davasında, Yüklenen Suçun Sanık Tarafında İşlendiğininSabit Olmaması Nedeniyle, 5271 S. CMK’nın 223/2-e madde ve bendi gereğince BERAATİNE,
II)Sanık hakkında, müştekiye karşı TCK’nın 86/2. Madde ve fıkralarında düzenlenenbasit kasten yaralama suçundan açılan kamu davasında, yaralama suçunun nitelikli hürrriyeti tahdit suçunun unsuru olduğundan,Yüklenen Suçun kanunda suç olarak tanımlanmaması(Unsurları Oluşmadığından), 5271 S. CMK’nın223/2-a bendi gereğince BERAATİNE,
3-Sanık Halil İbrahim Çimen'in, müştekiye karşı gerçekleştirdiği eylemine uyan sübut bulan Hürriyeti Tahdit (Kısıtlama)SuçundanTCK'nın 109/1-2 . sanığın, 10 AyHapisİleCezalandırılmasına,Hükmedilen kısa süreli hapis cezasının, sanığın sosyal ekonomik durumu, suçun işleniş şeklininbir özellikleri, yarğılama sürecindeki pişmanlık hali sebebiyle takdiren, TCK’nın50/1-a bendi gereğince300Gün Karşılığı Adli Para Cezasına Çevrilmesine,
4)Hapisten çevrilen Adli Para Cezasının, TCK’nın 52/2. maddesiuyarıncasanığın tespit edilen sosyal-ekonomikdurumu nazara alınarak, behergünü 20.00. TL’den hesaplanarak 300 gün karşılığı 6.000. TL. Adli ParaİleCezalandırılmasına,
V)Katılandan elde edilen adli emanetin 2019/10948 sırasında kayıtlı bıçağın, suç teşkil etmediğinden, hüküm kesinleşince sahibine iadesine,
VI)Katılan, duruşmadakendisinivekil ile temsil ettirdiğinden, hükümtarihindeyürürlükteolan,Avukatlık AsgariÜcretTarifesinin 14. maddesigereğince, katılan lehine 17.900. TL. maktu Avukatlıkücretitakdirle, sanıklardan eşit alınarak katılanaverilmesine,
VIl)Sanıklarınyargılaması için yapılan ve belgelendirilen, 7 davetiye gideri 124.TL'den sanık Levent için yapılan 71.50.TL'nin bu sanıktan; sanıkHalil İbrahim için yapılan 33.50.TL'nindebu sanıktan, CMK’nın 324 vd gereğince tahsiline, C. Savcısının huzurunda, açık duruşmada mütalaaya uygun olarak, Tebliğdenitibaren, 5271 S. CMK’nın. 272 ve 273. maddeleri gereğince yedi(7) günlük süre içerisinde, hükmü verenmahkememize veya bulunulan yer Asliyeceza mahkemesinebir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanak haline getirildikten sonra hakimce tasdik ettirilmek suretiyle,ilgilinin cezaevinde bulunması halinde CMK’nın 35/3. ve 263. madde ve fıkraları uyarınca karar kendisineokunup,anlatıldıktan sonra, ilgilinin ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf talebinde bulunulabilineceği dair karar Zübeyir ve Münevverden olma 01/08/1969 Adana d.lu Adana Merkez Şehitduran mah/köyü nüfusuna kayıtlı HALİL İBRAHİM ÇİMEN'e tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin YEREL İNTERNET HABER SİTESİNDE (ADANA) VE TRAJI 50.000 ALTI TÜRKİYE GENELİNDE BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık HALİL İBRAHİM ÇİMEN'e tebliğ edilmiş sayılacağına,
3-Hükmün 5271 sayılı CMK'nın 272 ve 273 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde bir dilekçe vermek suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf talebinde bulunulabilineceğiistinaf yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği ilan olunur. 01/07/2024

#ilangovtr Basın No ILN02055288